SE_750i_fix

 DOWNLOAD 

SE_750i je jednoduchý skript zabalený coby aplikace. Umožňuje odesílání a přijímání zpráv SMS v Address Booku s telefony Sony Ericsson K750i a D750i, a to přidáním jedné řádky (<string>K750</string> nebo <string>D750</string>) do souboru ABDeviceCommandSets.plist uvnitř aplikace Address Book.

Kterak to použít: spusťte SE_750i_fix, najděte Address Book, vyberte si typ vašeho telefonu, napište administrátorské heslo a... je hotovo! Nefungovalo to? Je mi líto.

NEŽ SPUSTÍTE SE_750i_fix, NEZAPOMEŇTE ZÁLOHOVAT A UKONČIT ADDRESS BOOK!

UPOZORNĚNÍ!
Použití na vlastní nebezepčí! Autor se zříká odpovědnosti za jakékoliv škody, které by případně vznikly užitím tohoto díla.

 

..................................................................................................................

 

SE_750_fix is a simple script wrapped as an application. It enables SMS messaging in Address Book for Sony Ericsson K750i and D750i cell phones by adding one line (which says <string>K750</string> or <string>D750</string>) into ABDeviceCommandSets.plist file inside Address Book app.

How to use it: run SE_750i_fix, locate the Address Book app, choose the type of your phone, type administrator's password and.. it's done! Didn't it work? Sorry.

DON'T FORGET TO BACKUP & QUIT THE ADDRESS BOOK APP BEFORE RUNNING SE_750i_fix!


WARNING!
Use at your own risk! You acknowledge that this software has been provided to you "As Is" exclusive of any warranties. You assume responsibility for the proper installation, use and results obtained from use of this software. In no event shall the author of this software be liable for any damage caused by use of this software.

 

..................................................................................................................

 

set oldDelimiters to AppleScript's text item delimiters
set AppleScript's text item delimiters to "/"

-- let's give it a try (finding Address Book.app)
set addrBook to POSIX path of (choose file)
set addrBookCheck to every text item of addrBook
set addrBookCheckCount to count addrBookCheck

-- did we choose Address Book.app really?
repeat until item (addrBookCheckCount - 1) of addrBookCheck is "Address Book.app"
     display dialog "This is not the Address Book app!" buttons {"Cancel", "Oops!"} default button 2
     set addrBook to POSIX path of (choose file)
     set addrBookCheck to every text item of addrBook
     set addrBookCheckCount to count addrBookCheck
end repeat

-- okay, let's point the finger at the property list
set addrBookPlist to addrBook & "Contents/Resources/Telephony.bundle/Contents/Resources/
ABDeviceCommandSets.plist"

-- there's a problem with the space in Address Book's name, let's fix it
set AppleScript's text item delimiters to "Address Book.app"
set addrBookFix to every text item of addrBookPlist
set addrBookPlistFix to item 1 of addrBookFix & "Address\\ Book.app" & item 2 of addrBookFix

-- let's choose the phone type
set typeOfPhoneButton to display dialog "Choose the type of your cell phone or quit now.." buttons {"Cancel", "K750i", "D750i"} default button "Cancel"
set typeOfPhone to button returned of typeOfPhoneButton
set AppleScript's text item delimiters to oldDelimiters

-- let's try to do it...
try
     set shellCommand to "chmod 777 " & addrBookPlistFix
     do shell script shellCommand with administrator privileges

     if typeOfPhone is "K750i" then
          set shellCommand to "sed -e s#K700\\</string\\>#K700\\</string\\>" & (ASCII character
          13) & "\\<string\\>K750\\</string\\># " & addrBookPlistFix & " | cat > " &
          addrBookPlistFix & ""
          do shell script shellCommand
     end if

     if typeOfPhone is "D750i" then
          set shellCommand to "sed -e s#K700\\</string\\>#K700\\</string\\>" & (ASCII character
          13) & "\\<string\\>D750\\</string\\># " & addrBookPlistFix & " | cat > " &
          addrBookPlistFix & ""
          do shell script shellCommand
     end if
end try

 

© 2006 chuckyatseznamdotcz